Η επιχείρηση “ΚΥΡΙΑΚΟΣ” (εφεξής καλούμενη και η “επιχείρηση”) εγγυάται στον αγοραστή επαγγελματικής συσκευής εξοπλισμού μαζικής εστίασης , που είναι τελικός αποδέκτης του καινούριου προϊόντος (εφεξής καλούμενος ο “αγοραστής”) ότι αυτό δεν παρουσιάζει ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής τους.

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ήτοι 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία αγοράς του καινούργιου προϊόντος από τον αγοραστή, ή επιχείρηση ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης, θα επισκευάσουν στις εγκαταστάσεις τους το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση του αγοραστή αποκλείεται.

Η επιχείρηση έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος. Η μεταφορά και τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον αγοραστή προς την επιχείρηση ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης γίνεται με δαπάνες κι ευθύνη του αγοραστή. Ο αγοραστής θα απευθύνεται στον τελικό πωλητή που πώλησε απευθείας στον ίδιο το προϊόν, ο οποίος και θα φροντίσει κατόπιν με επιμέλειά του για την επισκευή του προϊόντος. Ο αγοραστής οφείλει να παρουσιάσει το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος από την επιχείρηση μαζί με την παρούσα εγγύηση. Για την πιο ασφαλή μεταφορά τα προίόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην επιχείρηση πρέπει να είναι επιμελώς και με ασφάλεια συσκευασμένα κατά προτίμηση στις αυθεντικές αρχικές (εργοστασιακές) συσκευασίες τους.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση

 • Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση ή μή συμόρφωση με τις οδηγίες του προϊόντος.
 • Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση.
 • Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραίες επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, κραδασμούς, ρίψη υγρών, διάβρωση ή βλάβη κατά τη μεταφορά.
 • Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αερίου.
 • Αν η εγκατάσταση έχει γίνει από μη εξειδικευμένο αδειούχο μηχανικό ή συνεργείο.
 • Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
 • Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.
 • Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρα, αντιστάσεις και μοτέρ.
 • Δεν καλυπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον η βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεων δικτύου, έλλειψη φάσεων για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή.

Παρατηρήσεις

 • Η παρούσα εγγύηση ισχύει από τη μέρα που το προϊόν πουλήθηκε ως καινούριο και μόνο για τον αγοραστή ως τελικό αποδέκτη. Επίσης για τυχόν προϊόντα που μεταπωλήθηκαν από τον τελικό αγοραστή σε τρίτο ως καινούριο η διάρκεια ισχύος ανατρέχει από τον χρόνο αγοράς από τον πρώτο αγοραστή. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
 •  Η αποκατάσταση, τροποποίηση, ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης επεκτείνει τη διάρκεια της εγγύησης για ίσο χρονικό διάστημα, όμως μόνο για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό.
 • Η αδικαιολόγητη επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται, ακόμη κι όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.
 • Η εγκατάσταση, ή σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, η αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών (π.χ. φίλτρα, λάμες) και η τακτική συντήρηση δεν θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση.
 • Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος.
 • Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του εύλογου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίησή του, τότε η επιχείρηση:
  α. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική καταστροφή της συσκευής,
  β. προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης και
  γ. θεωρεί τη συσκευή αζήτητη μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής.
 • Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης η συσκευή δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του αγοραστή και στον σκοπό για τον οποίο αυτός την αγοράζει, όταν η χρήσης της ξεπερνάει τα εύλογα όρια της προσδωκόμενης λειτουργίας της συσκευής. Όταν δηλαδή το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και οδηγίες ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον και συνθήκες.
 • Ο αγοραστής θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της , ενώ σε περίπτωση μή τήρησης των ανωτέρω η επιχείρηση δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη.
 • Σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης, η επιχείρηση πρέπει να ενημερωθεί άμεσα και πάντως εντός του χρόνου εγγύησης.
 • Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση δίνεται στα πλαίσια του άρθρου 5 του ν.2251/1994 και είναι επιπρόσθετη από τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή που προβλέπονται στον ΑΚ, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.
 • Η έκταση της εδαφικής ισχύος της εγγύησης είναι η επικράτεια της Ελλάδας. Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της έδρας του εισαγωγέα / κατασκευαστή / πωλητή της συσκευής.